Előzetes letartóztatásban a rendőrökre támadó gadnai férfi

Téma: 

A Miskolci Nyomozó Ügyészség in­dít­vá­nya alap­ján a bí­ró­ság el­ren­del­te an­nak a 35 éves gad­nai fér­fi­nak az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát, aki a ve­le szem­ben jog­sze­rű­en in­téz­ke­dő rend­őrök­re tá­madt Felsővadászon – tá­jé­koz­tat­ta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség he­lyet­tes szó­vi­vő­je szer­dán az MTI-t.

 

 

Barkó Tamás kö­zöl­te, a fér­fi­val szem­ben az en­csi rend­őr­ka­pi­tány­ság hi­va­tá­sos ál­lo­má­nyú be­osz­tott­jai azért in­téz­ked­tek a múlt hé­ten, mert az egyik fel­ső­va­dá­szi ital­bolt­nál szó­vál­tás­ba ke­ve­re­dett egy is­me­rő­sé­vel, aki­hez a vi­ta he­vé­ben egy ke­rék­párt, il­le­tő­leg egy sze­me­tes­ku­kát is hoz­zá­vá­gott.

Az it­tas ál­la­pot­ban lé­vő el­kö­ve­tő a rend­őrök ki­ér­ke­zé­se­kor kez­det­ben együtt­mű­kö­dő ma­ga­tar­tást ta­nú­sí­tott, azon­ban mi­köz­ben elő­ál­lí­tot­ták, a rend­őrö­ket trá­gár ki­fe­je­zé­sek kí­sé­re­té­ben szi­dal­maz­ni, fe­nye­get­ni, majd köp­köd­ni kezd­te, és a gép­ko­csit ve­ze­tő rend­őrt me­net­köz­ben a jobb comb­ján meg­rúg­ta, a hát­só ülé­sen pe­dig a má­sik egyen­ru­hást meg­pró­bál­ta "meg­fe­jel­ni".

 

A fér­fi­val szem­ben a Miskolci Nyomozó Ügyészség hi­va­ta­los sze­mély el­le­ni erő­szak bűn­tet­te és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga el­le­ni bűn­tett mi­att in­dí­tott nyo­mo­zást.

(MTI)

 

Kapcsolódó cikkeink

Az alpolgármester fiára támadtak a gadnai romák, miután egy asszony elhíresztelte, hogy skinhead-ek vannak a borsodi faluban – írja a Szon.hu.

Letették a Miskolci Atlétikai Centrum alapkövét

 Letették a Miskolci Atlétikai Centrum alapkövét csütörtökön a Miskolci Egyetem területén, az állami forrásból finanszírozott, 350 millió forintos beruházás kivitelezése a tervek szerint még az idén befejeződik.

 

MTI Fotó: Ujvári Sándor

Az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára szerint "másként nem is nagyon képzelhető el a tiltott határátlépés, mint ennek a határzárnak a megrongálásával", tehát azt csak úgy akadályozhatják meg, ha annak megrongálását büntethetővé teszik.Elegendő...

2020. február 24., hétfő, Mátyás